Disclaimer

De website van Passion Ladies, hierna genoemd ‘deze website’, is bedoeld voor een volwassen, meerderjarig (18+) publiek. Elke dame van ons team, voorgesteld op deze website, is meerderjarig (18+) en oefent dit beroep uit vrije wil uit.

Passion Ladies, hierna genoemd ‘wij’, fungeert als bemiddelaar tussen dame/heer van ons team enerzijds, en gastheer/gastvrouw anderzijds. Wij kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van afspraken, noch door elke dame/heer van ons team, noch door elke gastheer/gastvrouw, daar elke dame/heer van ons team op zelfstandige basis werkt, en de overeenkomst tussen dame/heer van ons team en gastheer/gastvrouw van beide zijden uit vrije wil is aangegaan. Eveneens kunnen wij niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor zaken die wel of niet plaatsvinden tijdens het gezelschap van dame/heer van ons team met gastheer/gastvrouw of met derden.

Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat elke dame/heer van ons team die uitgezonden wordt zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de gastheer/gastvrouw voldoet. De op deze website getoonde foto’s zijn recente foto’s. Wij zien er op toe, voor zover dit mogelijk is, dat de vereiste hygiëne door elke dame/heer van ons team geboden wordt en verwachten dit ook van gastheer/gastvrouw.

De opgegeven tarieven houden geen rekening met bijkomende kosten zoals verplaatsing, huur kamer, drank en/of gelijk welke andere bijkomende kosten. Voor verplaatsingen van meer dan 125 km zal een extra vergoeding worden aangerekend. Voor sommige diensten kan een extra bedrag aangerekend worden, afhankelijk van de onderlinge afspraak.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van deze website. Eveneens kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor links verbonden via deze site met ander websites, onderhouden door anderen over wie wij geen controle uitoefenen. Zonder uitdrukkelijke toestemming via e-mail van Passion Ladies, is het niet toegelaten de inhoud van deze website op enige wijze te verspreiden.

Door het aangaan van een reservatie aanvaardt de gastheer/gastvrouw deze algemene voorwaarden.